มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Daily Archives

สิงหาคม 8, 2022

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีคุณสมบัติเป็นนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๖๘

เพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตระดับปริญญาตรี ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รุ่นที่ 68 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและ บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย…