มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นิสิตชาวต่างประเทศ กับวัฒนธรรมองค์กรนิสิต มจร

2,482

“นิสิตชาวต่างประเทศ กับวัฒนธรรมองค์กรนิสิต มจร”

เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2561 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานหอพักนิสิตนานาชาติ พระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานประชุมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้แทนนิสิตหอพักนิสิต เพื่อติดตามและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำหอพักนิสิต

การนี้ท่านได้สอบถามความเป็นอยู่ของนิสิตในหอพักนิสิต พร้อมแนะนำผู้แทนนิสิตชาวต่างประเทศให้เข้าใจถึงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมชาวไทย เพื่อให้นิสิตได้ตระหนัก เข้าใจและปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย นิสิตให้ความร่วมมือและพร้อมปฏิบัติตนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ทั้งนี้ท่านได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หอพักปฏิบัติตามประกาศและข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพักอาศัยอยู่ในหอพักนิสิตโดยเคร่งครัด เพื่อให้การดูแลนิสิตที่อาศัยอยู่ในหอพักนิสิตมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงามตามพระธรรมวินัย กฎและกติกาในการอยู่ร่วมกัน