มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Browsing

ข้างเคียง

นิสิตชาวต่างประเทศ กับวัฒนธรรมองค์กรนิสิต มจร

“นิสิตชาวต่างประเทศ กับวัฒนธรรมองค์กรนิสิต มจร” เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2561 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานหอพักนิสิตนานาชาติ พระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานประชุมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้แทนนิสิตหอพักนิสิต…

การเสนอโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๖๑

การเสนอโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๖๑ คำชี้แจง ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร วัน เวลา และการติดต่อประสานงาน ๑.๑ หัวหน้าหน่วยอบรมโครงการฯ จะต้องเป็นพระภิกษุเท่านั้น และกำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือเป็นศิษย์เก่าก็ได้ ๑.๒…

พระราชวรมุนี ดร. บรรยายธรรมะให้ผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ทุกระดับของ สสส เรื่อง…

เมื่อวันที่ 5ม.ค.2561 เวลา 19.30 น.พระราชวรมุนี ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รองเจ้าคณะภาค 6 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ในฐานะ กรรมการบริหารคณะ 4 สสส บรรยายธรรมะให้ผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ทุกระดับของ สสส เรื่อง "การทำงานอย่างเป็นสุข"…