มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รองอธิการบดี มจร เสริมภาษาอังกฤษพระธรรมทูต

868

“รองอธิการบดี มจร เสริมภาษาอังกฤษพระธรรมทูต”

เมื่อวันที่ 11 มี.ค.2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ โซน D มจร อยุธยา พระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และรก.ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร เจ้าของผลงาน “มหาพาเรียนอังกฤษ” เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง“ภาษาอังกฤษสำหรับพระธรรมทูต” เสริมภาษาพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 24 มจร

พระราชวรมุนี กล่าวว่า…ตามที่ประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่วนมหาจุฬาฯได้เชื่อมสัมพันธ์กับชาวพุทธทั่วโลก ที่สำคัญการที่ทุกท่านอบรมเพื่อความเป็นพระธรรมทูต ต้องออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ จึงเห็นว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสำคัญที่จะใช้ในการสื่อสารระหว่างกัน โดยเฉพาะการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

การนี้ ท่านได้แนะนำเทคนิคและวิธีการใช้ Tenses ทั้ง 24 เพื่อเสริมภาษาอังกฤษใน 4 ทักษะ คือ พูด ฟัง อ่าน และเขียน และให้กำลังใจในช่วงท้ายว่า อยากให้ทุกท่านได้ตั้งเป้าหมายว่าจากนี้ไป จะพยายามฝึกฝนและสื่อสารภาษาอังกฤษให้ได้ เพื่อใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สากล ที่สำคัญขอให้คิดว่าหากเราสามารถสื่อสารได้ก็จะเป็นการสื่อความเป็นไทย หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สู่การรับรู้ของชาวต่างชาติก็จะเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พระราชวรมุนี,ดร.กล่าว