มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต นำนิสิตตรวจสุขภาพ โครงการพรรษาพาสุข ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ถวายเป็นพุทธบูชา

1,043

“ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต นำนิสิตตรวจสุขภาพ โครงการพรรษาพาสุข ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ถวายเป็นพุทธบูชา”

วันนี้(3ต.ค.2561) เวลา 08.00-14.00น. ที่อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย อยุธยา พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต นำนิสิต มจร นำนิสิตตรวจสุขภาพ โครงการพรรษาพาสุข ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ถวายเป็นพุทธบูชา” โดยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (TU-CAAP) ประสานและดำเนินการร่วมโดย สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี