มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การให้ความรู้และทักษะด้านประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนิสิต มจร ปีการศึกษา 2561

896

“การให้ความรู้และทักษะด้านประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนิสิต มจร ปีการศึกษา 2561”

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2562 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมเธียร์เตอร์ โซน D อาคารเรียนรวม มจร กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับคณะทั้ง 4 คณะ จัดโครงการให้ความรู้และทักษะด้านประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561 (หลักสูตรภาษาไทย) โดยมีพระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ. ผู้อำนวยการสถาบันพระไตรปิฏกศึกษา และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาท

หลังจากนั้น ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทนิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา” เพื่อให้นิสิตได้รู้ เข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ สามารถนำไปคิดสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นความต่อเนื่องและเป็นหลักการสำคัญในการประชุม Workshop ในช่วงบ่าย

ในช่วงบ่ายเป็นการชี้แจงแนวทางในการประชุมWorkshop โดยพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ได้ชี้แจงและให้แนวทางในการWorkshop โดยได้สรุปองค์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในภาคเช้าเกี่ยวกับบทบาทนิสิตกับการประกันคุณภาพ 5 บทบาทสำคัญ คือ (1)บทบาทนิสิตกับการเรียนการสอน (2)บทบาทนิสิตกับการบริการวิชาการแก่สังคม (3)บทบาทนิสิตกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (4)บทบาทนิสิตกับกิจกรรมพัฒนานิสิต (5)บทบาทนิสิตกับการประกันคุณภาพาการศึกษา

ในการประชุมกลุ่มย่อยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของแต่ละคณะได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรนำประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อรวมเสนอโครงการและกิจกรรม หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินโครงการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ และงบประมาณในการดำเนินการ

จากการรายงานประชุม Workshop ของแต่ละกลุ่ม พบว่า นิสิตได้นำองค์ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถนำองค์ความรู้และทักษะด้านประกันคุณภาพการศึกษาตามกระบวนการ PDCA มาเสนอโครงการและกิจกรรมโดยนิสิตได้อย่างที่น่าสนใจ เช่น

(1) โครงการสายใยสัมพันธ์นิสิต มจร รวมกันเป็นหนึ่ง
(2) โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ
(3) โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียนในชนบท
(4) โครงการนิสิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน
(5) โครงการวาดภาพทศชาติชาดกในอุโบสถวัดท่าจันทร์วิปัสสนา จังหวัดนครสวรรค์

พิธีปิดโครงการฯได้รับความเมตตาจากพระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้ให้แนวทางการจัดโครงการและกิจกรรม ความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เป็นการแสดงความสามัคคีและการรู้จักทำงานเป็นทีม พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกฝ่าย ขอให้นิสิตได้นำองค์ความรู้และทักษะด้านประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การประกันคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมพัฒนานิสิต ซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่สำคัญในการดำเนินการกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป