มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มจร จัดบวชเณร 318 หน่วยทั่วไทย หวังใช้กระบวนการไตรสิกขาในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในช่วงปิดเทอม

505

“มจร จัดบวชเณร 318 หน่วยทั่วไทย หวังใช้กระบวนการไตรสิกขาในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในช่วงปิดเทอม”

วันนี้(31มี.ค.2562)เวลา09.30น.ที่เธียร์เตอร์ โซน B คณะสังคมศาสตร์ อาคารเรียนร่วม มจร วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระราชวรมุนี,รศ.ดร.(พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดการสัมมนาหัวหน้าหน่วยอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน 318 หน่วยอบรมทั่วประเทศ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาท มจร กับการพัฒนาเด็กและเยาวชน”

รองอธิการบดี ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า ท่านทั้งหลายคือส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา การทำหน้าที่บริการวิชาการแก่สังคมในฐานะสถาบันการศึกษา มจร มีพันธกิจ 4 ประการ 1ใน 4คืองานบริการวิชาการแก่สังคม การทำงานของเราต้องมีเป้าหมาย ต้องปักธงความสำเร็จ คือ การทำงานอย่างเป็นระบบ มีเป้าประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้สมบูรณ์ทั้ง 4 ด้าน คือ กาย สังคม จิต และปัญญา โดยให้ด้านปัญญาได้ทำงานเต็มที่อย่างมีคุณภาพและศักยภาพ

การดำเนินการที่จะทำให้เป้าหมายเราสำเร็จจะต้องประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ “คน”ต้องมีภาวะผู้นำ “ระบบ”ตามหลัก”อิทธิบาท4”(PDCA) ฉันทะ อยากทำ วิริยะ ลงมือทำ จิตตะ ใส่ตลอดเวลา และวิมังสา วัดผลประเมินผล และทบทวนพัฒนาปรับปรุง

ในฐานะรองอธิการบดีที่กำกับดูและเป็นประธานในเรื่องนี้นอกจากจะต้องชื่นชมอนุโมทนากับทุกท่านที่เสียสละทำงานนี้แล้ว ขอฝากกิจกรรมในโครงการที่นอกเหนือจากกิจวัตรประจำวันที่ทุกท่านต้องเน้นและให้ความสำคัญแล้ว คือ (1)ทำวัตร (2)บิณฑบาต(3)ปัดกวาดเสนาสนะ (4) ศึกษาเล่าเรียนแล้วในส่วนคุณธรรมที่เป็นความสำคัญเป็นวาระของสังคมไทย หรือคุณธรรมที่สังคมต้องการ คือ (1)พอเพียง(2)มีวินัย(3)สุจริต(4)จิตอาสา ท่านต้องออกแบบกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมเหล่านี้ขณะเดี่ยวกันเราต้อง ทำให้รู้ อยู่ให้เห็น เย็นให้สัมผัสได้ ส่วนอื่นๆ ก็ประยุกต์พุทธธรรมตามความเหมาะสมในแต่ละบริบทพื้นที่

อีกประการหนึ่งที่อยากจะฝากไว้เพื่อประโยชน์ในการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของคนแต่ละยุคสมัยเพราะคนเราในแต่ละ Generation นั้นมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันเราจำเป็นต้อง ปรับ Mindset เพื่อ Reset ชีวิต ใหม่ เราต้องทำดีด้วยหัวใจ(ความรัก) พอเพียง คือมัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลาง(ขยายต่อ)พอดี พอเหมาะ พอใจ อะไรคือคุณค่าแท้คุณค่าเทียม พอใจ ต้องดูว่าสุข เกิดจากอะไร? ศึกษาให้แตกฉาน มีทรัพย์ ใช้จ่าย การงานไม่มีโทษ

วินัย คือทำให้ดู อยู่ให้เห็น เย็นให้สัมผัส ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สุจริต คือปลูกศรัทธา ด้วยการทำงาน เคารพสิทธิและสุดท้ายจิตอาสาคือสังคมอุดมปัญญา เราทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยความเสียสละสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการทำงานขออนุโมทนากับทุกท่าน