มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมกลุ่มย่อย เวทีนิสิตเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1,324

“ประชุมกลุ่มย่อย เวทีนิสิตเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้”

วันนี้(18 มี.ค.62) เวลา 13.00 น. ที่อาคาร มวก.48 พรรษา มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา มีกิจกรรม”การชี้แจงแนวปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการออกหนังสือหลักฐานสำคัญในการสำเร็จการศึกษาต่าง ๆ โดยพระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ,ดร. ผู้อำนวยการส่วนประเมิน ทำให้นิสิตได้แนวทางในการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และเตรียมตัวรับปริญญาบัตร

หลังจากนั้นได้มีการชี้แจงการประชุมกลุ่มย่อยโดยพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ซึ่งได้กำหนดกิจกรรมในการประชุมกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม คือ

1.กลุ่มที่ 1 การถอดบทเรียนการปฏิบัติศาสนกิจนิสิต 6 กลุ่ม คือ ด้านปกครอง เผยแผ่ ศาสนศึกษา ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณูปการ และสาธารณสงเคราะห์ โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุมกลุ่มย่อย ดังนี้

(1) โครงการดีที่กลุ่มอยากโชว์ เชียร์ ชมและแชร์ โดยมีประเด็นย่อยที่สมาชิกในกลุ่มร่วมกันว่า เป็นโครงการที่ดี และประทับใจ มีผลกระทบต่อสังคมภาพรวม และ ถือเป็นความสำเร็จของกลุ่ม แสดงสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินงานที่ถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (เป็นความสำเร็จของกลุ่ม)

(2) ก้าวเดินต่อไป…ให้ดีกว่าเดิม ถ้าจะต้องทำโครงการให้ดีกว่าเดิม ควรต้องทำอะไร ทำอย่างไร ? อะไรคือ ชุดความรู้ของความสำเร็จของโครงการ (นวัตกรรม)ระบบกลไกและเครื่องมือการบริหารจัดการที่ดี(เครื่องมือการบริหาร) เครือข่ายการทำงาน (จะชวนใครมาช่วยทำงาน) และการขยายผลและความยั่งยืน

2.กลุ่มที่ 2 การใช้ระบบการปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์ รุ่น 65 (ระบบปรับปรุง) วิทยากรโดย นายถาวร ภูษา นักจัดการงานทั่วไป กองกิจการนิสิต

3.กลุ่มที่ 3 ถอดบทเรียนโครงการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบจากผู้แทนแต่ละแห่งของภาคอีสานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร

หลังจากที่ได้มีการประชุมกลุ่มย่อยได้มีการนำเสนอผลการประชุม ดำเนินรายการ โดย รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ พบว่า นิสิตได้มีการบูรณาการโครงการต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ มีทั้งบทเรียน และแนวปฏิบัติที่ดี เห็นแนวทางการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาคีเชิงยุทธศาสตร์และภาคีหนุนเสริมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ นิสิตได้บูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ เข้ากับประเภทอื่น ๆ ได้อย่างน่าสนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองงานกิจการคณะสงฆ์และช่วยพัฒนาสังคมและชุมชน ครบทั้ง 6 ประเภท