มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แจ้งกำหนดการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจำภาค 4 ภาค

2,226

 

***ดาวโหลดเอกสาร***

1 แจ้งนิสิตปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ ๖๕ เข้าร่วมสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจำภาค ๔ ภาค 624KB
2 กำหนดการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ภาคเหนือ 403KB
3 กำหนดการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ภาคอีสาน 403KB
4 กำหนดการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ภาคใต้ 392KB
5 กำหนดการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ภาคกลาง 404KB