มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“รองอธิการบดี มจร เป็นประธานประชุมเตรียมข้อมูลของบประมาณปี 2564 ตามพ.ร.บ.พระปริยัติธรรม”

804

วันนี้ (1ธ.ค.2563) ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ (หลังที่ 2) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระเทพเวที, รศ.ดร. ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 6 และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานประชุมจัดเตรียมข้อมูลประกอบการของบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 โดยมีกำหนดการดำเนินการระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2563 เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต

การประชุมครั้งนี้มีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนกองธรรมสนามหลวง, ผู้แทนกองบาลีสนามหลวง, ผู้แทนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ, ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ และผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีวาระสำคัญเพื่อพิจารณาการจัดตั้งคำของบประมาณแผ่นดิน ปี 2565 (โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564) นับเป็นประวัติศาสตร์สำคัญของการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ไทย เพราะว่า “การศึกษาพระปริยัติธรรม นำไปสู่การดำรงมั่นแห่งพระพุทธศาสนาในที่สุด” พระเทพเวทีกล่าว