มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“รองอธิการบดี มจร เปิดโครงการปฏิบัติธรรม ประจำปี 2563 ชี้เป็นฤกษ์ดียามดี โอกาสพัฒนาตน และสร้างสุขในชีวิต”

287
วันนี้ (16 ธ.ค.2563) เวลา 17.00 น. อาคารหอประชุม มวก.48 พรรษา มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา พระเทพเวที,รศ.ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 6 และประธานกรรมการโครงการปฏิวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตระดับปริญญาตรี มจร เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 16-27 ธันวาคม 2563 การนี้พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานว่า…ในปีการศึกษา 2563 นี้มีนิสิตทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 12,413 รูป/คน และปฏิบัติใน มจร วังน้อย คือ นิสิตบรรพชิตคณะครุศาสตร์(ส่วนกลาง)และนิสิตคฤหัสถ์ทุกคณะ(ส่วนกลาง)
พระเทพเวที,รศ.ดร. ได้ให้โอวาทสรุปสาระสำคัญว่า…ขออนุโมทนาและขอแสดงความยินดีกับนิสิตทุกท่านที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการฯดีๆแบบนี้ เป็นฤกษ์ดียามดีเป็นมงคลแก่ชีวิต…ขอให้คิดว่าเป็นบุญของเราแล้วหนอที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้เราได้มีโอกาสได้สะสมคุณงามความดี มีโอกาสสร้างบารมีให้กับชีวิต ขอให้ตัดปลิโพธให้ได้ และถือว่าเป็นบุญเป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยให้เราได้ฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานประจำปีเป็นระยะเวลา 10 วันต่อเนื่องกันซึ่งเป็นเวลาไม่นานเพราะวันเวลาผ่านไปรวดเร็วมากขอทุกท่านจงตั้งใจทำจิตใจให้เป็นบุญเป็นกุศล
ตลอดโครงการฯ เรามีพระวิปัสสนาจารย์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรคอยให้การสั่งสอนและแนะนำเรา…อำนวยความสะดวกให้เราได้มีโอกาสในการปฏิบัติอย่างเต็มที…ขอให้ทุกท่านตั้งใจฝึกฝนและตั้งใจปฏิบัติ…การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นความศักดิ์สิทธิ์ไม่ควรทำเล่นๆ ทำอะไรก็ทำให้จริงตั้งใจให้ดีทำให้สำเร็จ อย่าสักแต่ว่าทำเพราะถูกบังคับ ขอให้ปรับทัศนคติเป็นเชิงบวกและคิดว่าจะทำอย่างไรเราถึงจะได้ประโยชน์จากกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ซึ่งเชื่อว่าหากเราตั้งใจปฏิบัติจริงก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตตรงกันข้ามหากเราไม่ตั้งใจก็จะมีผลที่ไม่ดีต่อเราในอนาคตได้ ขอให้ตั้งใจและอนุโมทนาทุกภาคส่วน
ขอบคุณรูปภาพ MCU TV