มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“หอพักนิสิต มจร ทำความสะอาดหอพัก และจัดทีมงานคัดกรองการเข้า-ออกอาคารหอพักตามนโยบายมหาวิทยาลัยอย่างเข้มแข็ง”

589
วันนี้(2ม.ค.2563) ที่สำนักงานหอพักนิสิต พระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร.(พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้มอบหมายให้กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี และคณะอนุกรรมการนิสิตหอพัก พร้อมนิสิตจิตอาสา จัดทีมงานทำความสะอาดอาคารหอพักนิสิต พร้อมดำเนินการคัดกรอกนิสิตขึ้น-ลงหอพัก ตามนโยบายมหาวิทยาลัยและมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง…ขออนุโมทนาและขอบคุณนิสิตจิตอาสาทุกท่าน