มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ผอ.กิจการนิสิต มจร ร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้บริหารหน่วยงานภาคี ด้านปกครอง สาธารณสุข สังคม สื่อสาร และภาคเอกชน รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19 (ระลอกใหม่)”

1,146
วันนี้ (15 มกราคม 2564) เวลา 09.30 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และผ่านระบบ Zoom ออนไลน์ พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการดี ได้รับมอบหมายจากพระเทพเวที,รศ.ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ให้เข้าร่วมประชุมมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้บริหารหน่วยงานภาคีด้านปกครอง สาธารณสุข สังคม สื่อสาร และภาคเอกชน รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19 (ระลอกใหม่) โดยมีนายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธาน การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ต่างประเทศสู่การควบคุมการแพร่ระบาดในประเทศไทย (ระลอกใหม่) และสานพลังความร่วมมือหน่วยงานด้านปกครอง สาธารณสุข สังคม สื่อสาร ฝ่ายสงฆ์และภาคเอกชน

 

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนต่างๆ เช่น ผู้บริหารหน่วยงานด้านปกครอง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารด้านสาธารณสุข ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสำนักอนามัย (กทม.) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ผู้บริหารด้านสังคม ได้แก่ กระทรวงแรงงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) องค์กร ศาสนา องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้บริหารด้านสื่อสาร สถานีไทยพีบีเอส ผู้บริหารภาคเอกชน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สโมสรโรตารี่ สโมสรไลออน์ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์กรฝ่ายสงฆ์
 
การนี้ นพ. ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)ได้กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม จากนั้น นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำเสนอภาพรวมสถานการณ์การควบคุม ป้องกันการระบาดของโควิด-19 (ระลอกใหม่), คุณอดิศร เกิดมงคล ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาตินำเสนอภาพรวมสถานการณ์การระบาดและการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในพื้นที่, คุณปฏิภาณ จุมผา รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) นำเสนอการมีส่วนร่วมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ขององค์กรชุมชนในพื้นที่ จากนั้น นพ. ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) นำเสนอภาพรวมแผนงาน “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19 (ระลอกใหม่)”

 

ในการนี้ พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้แทนองค์กรฝ่ายสงฆ์ ได้นำเสนอบทบาทการมีส่วนร่วมในการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ขององค์กรชุมชนในพื้นที่ผ่านกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และได้รับความอนุเคราะห์จากคณะสงฆ์ฝ่ายปกครองของมหาเถรสมาคมรับให้เป็นโครงการภายใต้งานพัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล และโครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่ายของฝ่ายสาธาณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ภายใต้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เช่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.),สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.), องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.), ศูนย์อนามัยเขต, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นต้น โดยในช่วงการระบาดของโควิด-19ที่ผ่านมีมีการหนุนเสริมและประสานงานให้วัด โรงเรียนพระปริยัติธรรม และองค์กรทางพระพุทธศาสนาต่างๆ เข้าไปมีส่วนร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ หลายแห่ง เช่น โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไทรเหนือ จ.นครสวรรค์, วัดวรนาตรบรรพรต จังหวัดนครสวรรค์ , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น
 
อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์การควบคุม ป้องกันการระบาดของโควิด-19 (ระลอกใหม่)นี้ ทางโครงการฯ มีแผนการดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรทางพระพุทธศาสนาเข้ามาดูแลป้องกันสุขภาพของพระสงฆ์และชุมชนผ่านกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) อย่างต่อเนื่องด้วยการผลิตสื่อ ชุดตัวอย่างเมนูโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านโปรแกรมonline ทั้งนี้รวมไปถึงสถานการณ์ปกติก็สามารถใช้กลไกดังกล่าวสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคในระดับชุมชนได้ด้วย อนึ่ง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองกิจการนิสิต มจร ซึ่งมีนิสิตที่อาศัยอยู่ในหอพัก ได้มีการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ของรัฐและนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด ทั้งเรื่องการดูแลเอาใจใส่เรื่องความเป็นอยู่และสุขภาพอนามัยของนิสิตในหอพัก การคัดกรองนิสิตนิสิตขึ้น-ลงหอพัก การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาด ฯลฯ ทั้งนี้ ในการแพร่ระบาดรอบแรกกองกิจการนิสิต ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลลำไทร จากองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร ได้เข้ามาสนับสนุนงบประมาณโครงการควบคุม ดูแล และป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหอพักนิสิตด้วย