มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้บริหาร และบุคลากร กองกิจการนิสิตร่วม เจริญพุทธมนต์ “พิธีครุฏฐานียบูชา” เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณครู อาจารย์ ประจำปี 2564

1,191

วันนี้(16ม.ค.64) เวลา 15.30 น. ที่ลานพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา มีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจริญพุทธมนต์ “พิธีครุฏฐานียบูชา”เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณครู อาจารย์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 18 โดยมีพระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัคคมหาบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธาน

นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตโดยมีพระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นต้น ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์”พิธีครุฏฐานียบูชา”เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณครู อาจารย์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 18

การนี้ มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองกิจนิสิต สำนักงานอธิการบดี คือ พระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองการนิสิต พระสังคม กิตฺติญาโณ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมพิธีด้วย ในทุกปีที่ผ่านมาพิธีดังกล่าวนี้ได้จัดขึ้นที่อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม แต่ในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงให้จัดที่ลานพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก มจร ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยการประสานของ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จัดงานในครั้งนี้