มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หอพักนิสิตสะอาด ปลอดภัยไร้โควิด-19ด้วยมือเรา”

861

วันนี้(13ม.ค.64) เวลา 16-30-18.00 น.ที่หอพักนิสิตนานาชาติA คณะอนุกรรมการหอพักนิสิตนำโดยพระใบฎีกาอโณทัย สุเมโธ ประธานอนุกรรมการนิสิตหอพัก นำเพื่อนนิสิตจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดอาคารหอพักนิสิต ซึ่งเป็นความเมตตาและห่วงใยของผู้บริหารระดับสูงที่มีนโยบายและข้อห่วงใยให้นิสิตช่วยดูแลรักษาความสะอาดห้องพัก และอาคารที่พักอาศัย เพื่อให้เกิดสุขอนามัยที่ดีและเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด​-19​ ตามมาตรการควบคุมและ​ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส​โควิด-19ของมหาวิทยาลั

การนี้ หอพักนิสิต ได้มีกิจกรรมพัฒนาหอพักนิสิตตามนโยบาย​ของพระเทพเวที,รศ.ดร.(พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ภายใต้โครงการพระธรรม(ทำ)ดีที่บ้านมจร เพื่อเป็นการปลูกฝังวินัยการรักความสะอาดการร่วมแรงร่วมใจกันของนิสิตทุกประเทศ สร้างจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันในสังคม​ ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม ดังนั้น ในวันนี้นิสิตจิตอาสาได้ใช้วันหยุดและวันสำคัญต่างๆรวมกันในการดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดเริ่มจากบริเวณอาคารชั้นล่าง(ชั้นg),ใต้ถุนอาคารหอพักนานาชาติ​ เอ​,บันได​ทางเดินชั้น​ดาดฟ้านับตั้งแต่​ชั้น​หก​ ลงมาจนถึงชั้น​หนึ่ง​พร้อมราวจับ​บันได และรอบบริเวณอาคารหอพักนิสิต ขออนุโมทนากับชาวนิสิตจิตอาสา มจร ทุกท่าน