มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ผอ.กองกิจการนิสิต มจร ร่วมประชุมคณะทำงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่ตำบลภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา”

762
วันนี้ (20 ม.ค.2564) เวลา13.00 น.ที่ห้องประชุมกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะทำงานฯ 1ตำบล1มหาวิทยาลัย พื้นที่ภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตม,พระธีรวีร์ คุตฺตจิตฺโต นักจัดการงานทั่วไป ร่วมประชุมคณะทำงานฯเพื่อเตรียมข้อมูลและแนวทางการดำเนินการโครงการฯร่วมกับพื้นที่ การนี้มีคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพื้นที่ตำบลภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต,ผศ.ดร. อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ ,ดร.วสันต์​ ลิ่มรัตนภัทรกุล อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ พร้อมบัณฑิตและนิสิตช่วยงานเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงในห้องประชุมและผ่าน ระบบ Zoom ออนไลน์ การประชุมครั้งนี้เพื่อเตรียมประเด็นข้อมูลการดำเนินงานร่วมกับพื้นที่ เช่น แนวทางการพัฒนากิจกรรมและยกระดับสินค้าOTOP,การกำหนดภาระงานให้กับคณะทำงาน,การเก็บข้อมูลชุมชน ,งบประมาณและการเบิกจ่าย,การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน แนวทางการดำเนินงานจัดทำวิจัยเชิงตามนโยบายของมหาวิทยาลัย,การจัดทำแผนกิจกรรมการดำเนินงาน และการพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน และการตั้งแต่งคณะทำงานโครงการฯของพื้นที่