มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต มจร ครั้งที่1/2564”

504

วันนี้(22ม.ค.64)เวลา13.30 น.ที่ห้องประชุมกองกิจการนิสิต และผ่านระบบZOOM ออนไลน์ ได้มีการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ประจำกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่1/2564 เพื่อติดตามและดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงานและงานมอบหมายภายใต้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายและนโยบายของพระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต โดยมีพระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน

มีประเด็นหารือที่สำคัญคือ(1)การปฏิบัติงานตามนโยบาย WFM/Tและปฏิบัติงานมอบหมายพิเศษ(2)การติดตามผลการดำเนินการคัดกรองนิสิตที่พักและการดูแลเอาใจใส่เรื่องความเป็นอยู่และสุขภาพอนามัยของนิสิตในหอพัก(3)การติดตามงานที่ได้รับมอบหมายตามภารกิจของส่วนงาน เช่นการติดตามผลการรายงานโครงการปฏิบัติธรรม ประจำปีของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค,การรายงานผลการปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 66 ครั้งที่ 2/2563, การติดตามการจัดทำระบบหอพักออนไลน์,การจัดทำระบบการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์,การจัดทำคู่มือการปฏิบัติส่งเสริมและพัฒนาวินัยนิสิต,คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา,ทุนการศึกษา เป็นต้น (4)การเยี่ยมชมและหารืองานกิจการนิสิตของผู้บริหารด้านสุขภาพ สังคม และการสื่อสาร

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก: กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนิสิต