มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เข้าร่วมพิธีวันวิสาขบูชาโลก และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ”

57
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร
——————————————————————-
พระมหาราพระมหาราชัน จิตฺตปาโล ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เข้าร่วมงานวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 17 โดยภายในงานมีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ “กรุณาธรรมในยามวิกฤต: หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อเยียวยาสังคมโลก” โดยมี พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. ประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก และสมาคม มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน จากนั้นมีการอ่านสาส์น ดังนี้
• สาส์นจากเลขาธิการสหประชาชาติ ยูเอ็นและ สาส์นจากเลขาธิการ คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก
• ปาฐกถาโดย ฯพณฯ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
• สาสน์จาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
• สาสน์จากสังฆราชต่างประเทศ
1. สังฆราชจากประเทศศรีลังกา
Most Venerable Warakagoda Sri Ñānaratana Mahanayaka Thero, Syamopali Mahanikaya, Mahayanaka of Asgiriya Chapter, Sri Lanka
2. สังฆราชจากประเทศเวียดนาม
His Holiness Ven Thich Tri Quang
Sangharaja Supreme Patriarch of Supreme Sangha Council Vietnam
3. สังฆราชจากประเทศจีน
Most Venerable Yan Jue
President of Buddhist Association of China China
4. สังฆราชจากประเทศญี่ปุ่น
Most Venerable Kakuhan Enami
Supreme Priest, Monseki (Head Priest) of Bishamon-do Temple, Tendai Buddhist Denomination; and Chairman of Japan Buddhist Conference for the World Federation Japan
• สุนทรพจน์จากผู้นำชาวพุทธ
1. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.
2. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร.
3. Phra Gagan Ashoko Malik
จากนั้นปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “กรุณาธรรมในยามวิกฤต: หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อเยี่ยวยาสังคมโลก” (Compassion in Times of Crises: Buddhist Practices in Healing Global Community) โดย Bhikkhu Bodhi, Presiding Elder, Buddhist Association of the United States; Founder & Chief, Buddhist Global Relief
ภาพ/ข่าว MCU TV