มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Browsing Category

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“นิสิตจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายปฏิคมภายในประเทศ…

“นิสิตจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายปฏิคมภายในประเทศ ต้อนรับและอำนวยความสะดวกเหล่าพี่ๆบัณฑิตและผู้มาร่วมงานพิธีประสาทปริญญาประจำปี 2565” —————————– วันที่ 2-14 ธันวาคม 2565 —————————– เพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน…

“อธิการบดี มจร นำนิสิตหอพักทำวัตร สวดมนต์ และตรวจเยี่ยมนิสิตหอพักประจำเดือน พฤศจิกายน “

"อธิการบดี มจร นำนิสิตหอพักทำวัตร สวดมนต์ และตรวจเยี่ยมนิสิตหอพักประจำเดือน พฤศจิกายน " วานนี้ 26 พ.ย.2565 เวลา 09.00 น. ที่หอพักนิสิตนานาชาติ B มจร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี…

“ประชุมคณะกรรมการหอพักนิสิต ครั้งที่ 1/2565”

"ประชุมคณะกรรมการหอพักนิสิต ครั้งที่ 1/2565" วานนี้ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต A 300 อาคารเรียนรวมชั้น 3 มจร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระพระเดชพระคุณพระเทพเวที, รศ.ดร.…

“ประชุมคณะกรรมการปฏิคมภายในประเทศ ครั้งที่ 1/2565”

"ประชุมคณะกรรมการปฏิคมภายในประเทศ ครั้งที่ 1/2565" วานนี้ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต A 300 อาคารเรียนรวมชั้น 3 มจร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และระบบ Zoom ออนไลน์ พระเดชพระคุณพระเทพเวที,…

“ประชุมพิจารณากรอบงบประมาณโครงการปฏิบัติธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ตามมติคณะกรรมการปฏิบัติธรรม”

“ประชุมพิจารณากรอบงบประมาณโครงการปฏิบัติธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ตามมติคณะกรรมการปฏิบัติธรรม” 15พ.ย.65)เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมA300 กองกิจการนิสิต พระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต…

“รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานประชุม คกก.ปฏิบัติธรรมของนิสิต ป.ตรี ประจำปีการศึกษา…

วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมพระมงคลสิทธาจารย์ (รวย ปาสาทิโก) สำนักทะเบียนและวัดผล และผ่านระบบ Zoom ออนไลน์ พระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต…

กองกิจการนิสิต ร่วมการประชุมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มจร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

กองกิจการนิสิต ร่วมการประชุมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มจร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. ที่ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร กองกิจการนิสิต นำโดย พระมหาประยูร…

ประกาศคณะกรรมการหอพักนิสิต

ประกาศคณะกรรมการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การต่อสัญญาหอพักนิสิตนานาชาติ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ หมายเหตุ : กำหนดสิ้นสุดการชำระค่าบำรุงหอพักนิสิต และต่อสัญญาหอพักนิสิต ภาคการศึกษาที่ 2…

“ผู้บริหาร กองกิจการนิสิต ปฏิสันถารให้การต้อนรับคณะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นำโดย ดร.ฉัตรชัย…

"ปฏิสันถารให้การต้อนรับคณะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นำโดย ดร.ฉัตรชัย ยาจันทร์ทา เยี่ยมชมหอพัก หารือการร่วมงานและปวารณาถวายวัคซีนพระนิสิต" วันที่ 13 ต.ค.2565 เวลา 10.09 น. ที่อาคารหอพักนิสิตนานาชาติ A…

“มจร และ มมร หนุนคณะสงฆ์ และภาคีฆราวาส” จับมือทบทวนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ฯ…

"มจร และ มมร หนุนคณะสงฆ์ และภาคีฆราวาส" จับมือทบทวนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ฯ เชื่อมวัดประชารัฐสร้างสุข มุ่งเป้าหมายพัฒนาสุขภาวะสงฆ์ทั้งกาย-จิต-สังคม-ปัญญา อย่างยั่งยืน วันที่ 6 ต.ค. 65 เวลา13.30 น. #พระเทพเวที เจ้าคณะภาค 6…