มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Browsing Category

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผอ. กองกิจฯ ร่วมประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลผู้ขอรับทุนและติดตามประเมินผลผู้ได้รับทุนพระราชทาน

“ผอ. กองกิจฯ ร่วมประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลผู้ขอรับทุนและติดตามประเมินผลผู้ได้รับทุนพระราชทาน ครั้งที่ 1/2565 “ วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พระมหาประยูร โชติวโร ผอ. กองกิจการนิสิต…

“กองกิจการนิสิต และสถาบันวิปัสสนาธุระ…

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ศาลาตรีมุข วัดสังเวชวิศยาราม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี และสถาบันวิปัสสนาธุระ เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวาย…

รองอธิบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร ได้รับแต่งตั้งเป็น “เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม”

มส.แต่งตั้ง "เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม" ๑๐ ก.พ.๒๕๖๕ มหาเถรสมาคม (มส.) มีมติแต่งตั้ง พระเทพเวที, รศ.ดร. (พล อาภากโร/ชัยวิชู ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค ๖ รก.เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพฯ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร. ให้ดำรงตำแหน่ง…

“กองกิจการนิสิต จัดประชุมหารือจัดรถเมล์รับส่งนิสิต”

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารเรียนรวม และระบบ Zoom Meeting เพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน นโยบายของมหาวิทยาลัย และพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มจร…

“ผอ.กองกิจการนิสิต นำเจ้าหน้าที่และนิสิตนานาชาติ ร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ เรื่อง…

วันนี้(2ก.พ.65) เวลา 13.45 น. ที่ห้องประชุมสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม อาคารหอฉัน ชั้น 2 ผอ. กองกิจการนิสิต นำเจ้าหน้าที่และนิสิตนานาชาติ ร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ เรื่อง “การใช้อาหารเป็นยา" โดยมูลนิธิ DVA Thailand (Dharma…

ประกาศผู้ต้องการรับวัคซีนโควิด-19

ณ อาคาร มวก. 48 พรรษา เปิดให้ Walk in ในวันที่ 9, 10, 11, 23, 24, 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.30 - 14.00 (เปิดรับวันละ 20 คิว เท่านั้น!) - เข็ม 1 บัตรประประชาชน - เข็ม 2 บัตรประชาชน + ใบนัดฉีดเข็ม 2 - เข็ม 3 บัตรประชาชน +…

“ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕”

วันจันทร์ ที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารเรียนรวม และระบบ Zoom Meeting…

“ผอ. กองกิจฯ ร่วมประชุมและให้ข้อมูลการดำเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง…

วันนี้ (24 ม.ค.65) เวลา 13.30 น. พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี และพระเทพเวที, พระเทพเวที, รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต…

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานกลไกคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน นโยบายของมหาวิทยาลัย และพระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร. โดย พระมหาประยูร โชติวโร ผอ.กองกิจการนิสิต เป็นประธาน กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี…

“กองกิจการนิสิตฯ ทำบุญต้อนรับปีใหม่ 2565”

"กองกิจการนิสิตฯ ทำบุญต้อนรับปีใหม่ 2565" วันที่ 7 มกราคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี นำโดย พระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร., พระมหาราชัน จิตฺตปาโล, ดร.…