มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Daily Archives

ตุลาคม 25, 2022

กองกิจการนิสิต ร่วมการประชุมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มจร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

กองกิจการนิสิต ร่วมการประชุมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มจร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. ที่ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร กองกิจการนิสิต นำโดย พระมหาประยูร…