มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Daily Archives

พฤศจิกายน 1, 2022

“รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานประชุม คกก.ปฏิบัติธรรมของนิสิต ป.ตรี ประจำปีการศึกษา…

วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมพระมงคลสิทธาจารย์ (รวย ปาสาทิโก) สำนักทะเบียนและวัดผล และผ่านระบบ Zoom ออนไลน์ พระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต…