มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Monthly Archives

ธันวาคม 2022

“นิสิตจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายปฏิคมภายในประเทศ…

“นิสิตจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายปฏิคมภายในประเทศ ต้อนรับและอำนวยความสะดวกเหล่าพี่ๆบัณฑิตและผู้มาร่วมงานพิธีประสาทปริญญาประจำปี 2565” —————————– วันที่ 2-14 ธันวาคม 2565 —————————– เพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน…