มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Monthly Archives

มกราคม 2023

“ต้อนรับปฏิสันถารนิสิตชาวต่างประเทศ ชั้นปีที่1 คณะพุทธศาสตร์เยี่ยมชมส่วนงานสนับสนุน กองกิจการนิสิต”

“ต้อนรับปฏิสันถารนิสิตชาวต่างประเทศ ชั้นปีที่1 คณะพุทธศาสตร์เยี่ยมชมส่วนงานสนับสนุน กองกิจการนิสิต” วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 14.39 น. ที่ห้องประชุม กองกิจการนิสิต A300 อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา…

“ประชุมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต ครั้งที่๑/๒๕๖๖”

“ประชุมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต ครั้งที่๑/๒๕๖๖” วันนี้ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต ห้อง A๓๐๐ อาคารเรียนรวม โดยมีพระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในที่ประชุม…