มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Monthly Archives

มิถุนายน 2023

กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี มจร จัดอบรมให้ความรู้ทักษะด้านการระงับอัคคีภัย ให้กับนิสิตหอพัก

กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี มจร จัดอบรมให้ความรู้ทักษะด้านการระงับอัคคีภัย ให้กับนิสิตหอพัก วันนี้ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และประธานคณะกรรมการหอพักนิสิต มอบหมายให้…