มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นิสิตกับการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา2560

1,030

“นิสิตกับการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา2560”

19ก.พ.2561 เวลา09.30น. เธียร์เตอร์ โซน C กองกิจการนิสิต ร่วมกับคณะ 4 คณะ จัดโครงการให้ความรู้และทักษะประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต ชั้นปีที่ 1 มีพระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เปิดงานและให้โอวาท หลังจากนั้นมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทนิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามกระบวนการ PDCA” โดย ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง และ ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง ภาคบ่ายการประชุมกลุ่มย่อยตามประเด็นการพัฒนานิสิตตามนวลักษณ์ 9 ประการ นิสิต มจร นิสิตได้นำความรู้และทักษะประกันคุณภาพการศึกษาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างน่าสนใจ เช่น โครงการพัฒนาทักษะภาษาและจิตวิทยา โครงการบำเพ็ญประโยชน์รักษ์พุทธสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โครงการจัดการขยะ โครงการสุขภาวะนิสิต โครงการน้ำสะอาด เป็นต้น

และวันที่ 20 ก.พ.2561 เวลา 09.30น. ห้องพุทธเมตตา โซน D กองกิจการนิสิต ร่วมกับคณะ 4 คณะ จัดโครงการให้ความรู้และทักษะประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต ชั้นปีที่ 1 (ภาคภาษาอังกฤษ) มีพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาท หลังจากนั้นมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทนิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามกระบวนการ PDCA”โดยผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ภาคบ่ายการประชุมกลุ่มย่อยตามประเด็นการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมตามกระบวนPDCA ปิดโครงการโดยพระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต