มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา

482

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา

กำหนดปฏิบัติระหว่างวันที่ ๑๗-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งกำหนดให้นิสิตทั้ง ๔ คณะปฏิบัติ ณ สถานที่ต่าง ๆ ดังนี้
๑) คณะพุทธศาสตร์ ปฏิบัติ ณ สวนไผ่ พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
๒) คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และ คณะสังคมศาสตร์ ปฏิบัติ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

        ดังนั้น จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพถวาย ภัตราหาร น้ำปานะ แด่พระภิกษุ สามเณร และผู้ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานในครั้งนี้ ติดต่อสอบถาม ที่ 035-248-000

12308264_1180873511940557_3491062390599188516_n