มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ร่วมต้อนรับผู้นำ/ผู้แทนสงฆ์จากต่างประเทศร่วมงานถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช

252

เวลา 19.20 น. สมเด็จกุนซางหน ผู้แทนสมเด็จพระสังฆราช เกโชค โลเปนแห่งภูฏาน เดินทางถึงไทยโดยมีพล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ตัวแทนรัฐบาลไทยได้ถวายการต้อนรับ

ฝ่ายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ถวายการต้อนรับ และพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ได้มาถวายการต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ในฐานะเป็นคณะทำงานฯ ด้วย

IMG_0491 IMG_0506 IMG_0518 IMG_0523 IMG_0530