มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กำหนดการ การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 61 ภาคกลาง และภาคใต้

579

กำหนดการ การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 61 ภาคกลาง และภาคใต้ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กำหนดการ 4 ภาค 2559 ภาคกลาง