มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กำหนดการ การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 61 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

635

กำหนดการ การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 61 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาเขตขอนแก่น

กำหนดการ 4 ภาค 2559 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ