มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ ผู้ที่เกิด พ.ศ.2546 ต้องการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

115
นิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ ผู้ที่เกิด พ.ศ.2546 ต้องการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียม
1. สำเนาใบ สด. 9 (2ชุด)
2. สำเนาใบ สด. 35 (2ชุด)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือสุทธิ (2ชุด)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (2ชุด)
5. หนังสือรับรองความเป็นนิสิต (ฉบับจริง)
***เซ็นต์รับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อทุกครั้ง
หมายเหตุ : นิสิตที่ไม่สามารถมายื่นเรื่องด้วยตนเองสามารถส่งเอกสารมาได้ที่
กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
อาคารเรียนรวม ชั้น 3 โซน A ห้อง A300
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา 13170
โทรศัพท์ 035-248000 ต่อ 8401 8402 8405 8406 8408