มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Browsing Category

งานประกันคุณภาพภายใน

แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

"แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา" เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2561 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และพระมหาประยูร โชติวโร…

แผนปฏิบัติการ กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

01-ปก-คำนำ-สารบัญ 02-บทที่-1-บทนำ 03-บทที่-2-แผนปฏิบัติการประจำปี 04-บทที่-3-การติดตามและประเมินผล

ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะงานวิจัย กลุ่มงานวิจัย สสส.

วันที่ 22 มีนาคม2560 เวลา13.00 น. ณ ห้องประชุม205 พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะงานวิจัย กลุ่มงานวิจัย สสส. โดยมีพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย…

โครงการพัฒนาพื้นที่ปลอดบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 กองกิจการนิสิต ร่วมกับ องค์กรบริหารนิสิต ปีการศึกษา 2559…

เปิดประชุมสภาวิสามัญ องค์กรบริหารนิสิต ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันพุธที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ได้เป็นประธานเปิดประชุมสภาวิสามัญองค์กรบริหารนิสิต ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา…

วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ…

พระราชประวัติ พระนามเดิมของพระองค์ เดิมว่า สมเด็จ พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ เทเวศรธำรง สุบริบาล อภิคุณูประการมหิตลาดุลเดช ภูมิพลนเรศวรางกูร กิตติสิริสมบูรณ์สวางควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร…

แนวทางปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา ที่พัฒนาขึ้นโดย กองกิจการนิสิต

แนวปฏิบัติที่ดีของกองกิจการนิสิต             กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดีมีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพภายในที่ส่วนงานพัฒนาขึ้น จากการได้ร่วมประชุมและทำความเข้าใจร่วมกันสรุปแนวปฏิบัติที่ทำให้กองกิจการนิสิต…

ดาวโหลด : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กองกิจการนิสิต คลิ๊กเลย……

คู่มือประกัน กองกิจการนิสิต คู่มือการประกันคุณภาพภายใน กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มนี้จัดทำขึ้น เพื่อเผยแพร่ สื่อสาร…

การประกวดภาพถ่ายและประกวดพานไหว้ครู พิธีเปิดการศึกษา ปี ๒๕๕๙

การประกวดภาพถ่ายและประกวดพานไหว้ครู พิธีเปิดการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดูข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.dorm.mcu.ac.th/?p=2485