มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Monthly Archives

กันยายน 2018

พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต • ประชุมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ •

พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต • ประชุมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ • วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ....... พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม…

ผู้สื่อข่าว AFP สนใจการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เผยมีความก้าวหน้า ชมธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ

“ผู้สื่อข่าว AFP สนใจการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เผยมีความก้าวหน้า ชมธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ หนึ่งในผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม เชื่อสามารถสร้างให้พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุขอย่างยั่งยืนได้” วันนี้ (26 ก.ย. 2561) พระราชวรมุนี,ดร.…

การจัดรถเมล์บริการรับ-ส่งนิสิต ระหว่างภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

การจัดรถเมล์บริการรับ-ส่งนิสิต ระหว่างภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

นิสิตหอพักนิสิต A มจร ร่วมมือร่วมใจปลูกป่าปลูกธรรม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

"นิสิตหอพักนิสิต A มจร ร่วมมือร่วมใจปลูกป่าปลูกธรรม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ" เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา17.49 น. ที่หอพักนิสิต A พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และรักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันภาษา…

พรรษาพาสุข ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ถวายเป็นพุทธบูชา

ขอเชิญพระนิสิตใช้บริการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ 500 รูป วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 8.00-14.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ภาษาเปลี่ยนชีวิต แรงบันดาลใจและความสุขในการเรียนภาษาอังกฤษกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

“ภาษาเปลี่ยนชีวิต แรงบันดาลใจและความสุขในการเรียนภาษาอังกฤษกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต” เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ที่ห้องสันติศึกษา อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย พระราชวรมุนี,ดร. (พล อาภากโร,ป.ธ.9)…

แจ้งนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 64 ให้ตรวจสอบผลการยื่นคำร้องขอปฏิบัติศาสนกิจ 2561

แจ้งนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 64 เข้าระบบเพื่อตรวจสอบผลการยื่นคำร้องขอปฏิบัติศาสนกิจ หากนิสิตท่านใดพบปัญหาเรื่องการยื่นคำร้อง เช่น โครงการเอกสารไม่สมบูรณ์ ยื่นเอกสารไม่ครบ เป็นต้น ซึ่งจะมีผลปรากฏดังภาพที่แนบมานี้…