มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ผอ.กองกิจการนิสิต ประชุมชี้แจงนิสิตทุนหลวง ติดตามและหนุนเสริมนิสิตปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด”

311
วานนี้ (4 เม.ย. 2565) เวลา 18.00 น. ผ่านระบบ zoom ออนไลน์ พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี มจร เป็นประธานประชุมนิสิตทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีวาระหารือเกี่ยวกับ (1) การปฏิบัติตนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่โครงการทุนเล่าเรียนหลวงกำหนด (2) การดำเนินการจัดทำทำเนียบรุ่น (3) การจัดโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องและ (4) อื่น ๆ ทั่วไป ต้องขอบคุณและอนุโมทนากับท่านประธานรุ่นพระมหาเทวินทร์และคณะทำงานของรุ่น ที่เป็นผู้จัดให้มีการประชุมในครั้งนี้ ร่วมถึงนิสิตทุนหลวงทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม