มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Monthly Archives

มกราคม 2016

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมนิสิต

วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมนิสิต  โดยภาคเช้า -พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน -พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต…