มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มหาจุฬาฯ ผลิตบัณฑิตสนองงานกิจการคณะสงฆ์ ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

581

มหาจุฬาฯ ผลิตบัณฑิตสนองงานกิจการคณะสงฆ์ ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา …

11 มี.ค.62 พระราชวรมุนี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 64 จำนวน 300 กว่ารูป ประจำภาคเหนือ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “การปฏิบัติศาสนกิจกับการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา” ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
โดยมีพระครูสิริสุตานุยุต,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลังสงฆ์ลำพูน พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลังสงฆ์ลำพูนถวายการต้อนรับ
พระครูสิริสุตานุยุต,ผศ.ดร. กล่าวถวายรายงานการจัดสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจประจำภาค ตามที่ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้นิสิตที่สำเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตร 4 ปีแล้ว นิสิตต้องออกปฏิบัติศาสนกิจเป็นเวลา 1 ปีเพื่อสนองงานกิจการในกิจการคณะสงฆ์ ตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ในโครงการปฏิบัติศาสนกิจกำหนดให้มีการสัมมนานิสิตเพื่อให้นิสิตได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลของการปฏิบัติศาสนกิจ ทั้งผลดี และปัญหาอุปสรรค์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิติในรุ่นต่อไป
ภาพ/ ข่าวโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มจร