มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Browsing

รูปภาพ

รองอธิการอนุโมทนาเลือกตั้งนายกนิสิต ชมประชาธิปไตยวิถีพุทธ มีธรรมมาภิบาล ตามพันธกิจ มจร

"รองอธิการอนุโมทนาเลือกตั้งนายกนิสิต ชมประชาธิปไตยวิถีพุทธ มีธรรมมาภิบาล ตามพันธกิจ มจร” วันนี้(30ม.ค.62) เวลา09.00-15.00 น. ที่ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน C มจร พระราชวรมุนี,รศ.ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต…

สภานิสิต มจร (ส่วนกลาง) มีมติเลือก “พระมหามงคล ป.ธ.5” เป็นประธานสภานิสิต ปีการศึกษา 2562

"สภานิสิต มจร (ส่วนกลาง) มีมติเลือก "พระมหามงคล ป.ธ.5" เป็นประธานสภานิสิต ปีการศึกษา 2562 แจ้งพร้อมทำหน้าที่เพื่อมหาวิทยาลัยและนิสิต" เมื่อวันที่ 23 ม.ค.2562 เวลา 13.00 น. กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี รายงานว่า ที่ห้องสันติศึกษา…

ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประชุมเตรียมกีฬานิสิตคฤหัสถ์

"ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประชุมเตรียมกีฬานิสิตคฤหัสถ์" วันนี้ (17ม.ค.62) เวลา 13.00 น. ที่ห้องเธียร์เตอร์ โซน B พระราชวรมุนี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้มอบหมายให้พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต…

ประชุมคกก.ดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ครั้งที่ 1/2562

"ประชุมคกก.ดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ครั้งที่ 1/2562" วันที่(17ม.ค.62) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ…

ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประชุมผู้นำนิสิตหอพักเพื่อรับฟังปัญหา ติดตาม…

"ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประชุมผู้นำนิสิตหอพักเพื่อรับฟังปัญหา ติดตาม และร่วมหาแนวทางในการจัดกิจกรรมและพัฒนาหอพักนิสิตร่วมกัน" วันนี้ (17 ม.ค.62) เวลา 16.00 น. ที่สำนักงานหอพักนิสิตนานาชาติ พระมหาราชัน จิตฺตปาโล…

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และผอ.กองกิจการนิสิต มจร ร่วมประชุมสานพลังสุขภาวะพระสงฆ์…

"รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และผอ.กองกิจการนิสิต มจร ร่วมประชุมสานพลังสุขภาวะพระสงฆ์ กับการสื่อสารสาธารณะ " วันนี้(17ม.ค.62) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 302 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พระเดชพระคุณพระราชวรมุนี…

ผอ.กองกิจนิสิตประชุมสมาคมนิสิตนักศึกษาสงฆ์ลาวในประเทศไทย พร้อมสนับสนุนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์

"ผอ.กองกิจนิสิตประชุมสมาคมนิสิตนักศึกษาสงฆ์ลาวในประเทศไทย พร้อมสนับสนุนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์" วันนี้ (9ม.ค.62) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต…

โครงการ CSR ปันน้ำใจสู่น้อง ๆ ชาวดอยให้คลายหนาว โดยนิสิตจิตอาสา มจร

โครงการ CSR ปันน้ำใจสู่น้อง ๆ ชาวดอยให้คลายหนาว โดยนิสิตจิตอาสา มจร วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านขุนสอง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมบุญบริจาคสิ่งของ เช่น -ข้าวสารอาหารแห้ง -มาม่า ปลากระป๋อง -เครื่องนุ่งห่ม…