มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Browsing Category

งานทุนการศึกษา กยศ.

ประกาศ เรื่อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี ๒๕๕๘

รายชื่อนิสิตรายเก่าที่เข้าไปยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพเรียบร้อยแล้ว (และได้ส่งรายชื่อไปให้ กยศ ในระบบแล้ว รอเซ็นเอกสารการลงทะเบียน.ซึ่งผมสามารถดำเนินการแทนได้ ถึงได้กำชับให้เซ็นเอกสารเป็นตัวบรรจง ไงครับ มันอยู่ไกลกัน หลายวิทยาเขต…