มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Monthly Archives

ธันวาคม 2015

ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต…

พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ร่วมประชุมคณะกรรมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาภารกิจงานคณะสงฆ์ในการปฏิบัติพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.ณ ห้องประชุม ๔๐๑…

กองกิจการนิสิต..ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ

     กองกิจการนิสิต..สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกำกับดูแลโดย พระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต      …

คณะพุทธศาสตร์ เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ “ถวายภัตตาหารเพลและน้ำปานะ”…

คณะพุทธศาสตร์ มจร. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ "ถวายภัตตาหารเพลและน้ำปานะ" นิสิตปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๔๘๙ รูป/คน ๑๗-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สวนเวฬุวัน (สวนไผ่) พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖, ๐๘๙-๔๔๑-๒๒๑๕

ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต…

เวลา 19.20 น. สมเด็จกุนซางหน ผู้แทนสมเด็จพระสังฆราช เกโชค โลเปนแห่งภูฏาน เดินทางถึงไทยโดยมีพล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ตัวแทนรัฐบาลไทยได้ถวายการต้อนรับ ฝ่ายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีพระโสภณวชิราภรณ์…

คณะกรรมการฯ ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานมีมติให้คณะมนุษยศาสตร์…

คณะกรรมการฯ ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน มจร. ประชุมครั้งที่ 2/2558 มีมติให้คณะมนุษยศาสตร์ "เปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติธรรมนิสิต" จากวัดพระพุทธบาท สระบุรี เป็น มจร.วังน้อย เพื่ออนุวัตตามงบประมาณมหาวิทยาลัย โดยมีพระราชวรมุนี…

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช…

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา กำหนดปฏิบัติระหว่างวันที่ ๑๗-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งกำหนดให้นิสิตทั้ง ๔…