มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Monthly Archives

เมษายน 2023

“รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานปิดการปฐมนิเทศนิสิตทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปีการศึกษา…

วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 19.30 น. ที่อาคาร 72 ปีพระวิสุทธาธิบดี (หอฉัน ชั้น 4 ) มจร ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเดชพระคุณพระราชวัชรสารบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเมตตา…

“นิสิตทุนเล่าเรียนหลวง กับโครงการ/กิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ”

วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. พระมหาประยูร โชติวโร,ดร. รก.ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และพระมหาเสรีชน นริสฺสโร,ดร. รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร เป็นวิทยากรกระบวนกร ประชุมเชิงปฏิบัติการ "นิสิตทุนเล่าเรียนหลวง…

“รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานปฐมนิเทศนิสิตทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปีการศึกษา…

วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09.30น. ที่อาคาร 72 ปีพระวิสุทธาธิบดี (หอฉัน ชั้น 4 ) มจร ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเดชพระคุณพระเทพเวที, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตเมตตา…

“การพัฒนาการปฏิบัติศาสนกิจกับการสร้างสุขภาวะทางปัญญาให้องค์กรวัดและชุมชน”

วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องพุทธเมตตา D424 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร. เจ้าคณะภาค 6 และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร เป็นประธานเปิดเวทีถอดบทเรียน…