มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำชี้แจง ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร วัน เวลา และการติดต่อประสานงาน ๑.๑ หัวหน้าหน่วยอบรมโครงการฯ จะต้องเป็นพระภิกษุเท่านั้น และกำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือเป็นศิษย์เก่าก็ได้ ๑.๒ ระยะเวลาในการดำเนินการบรรพชา ต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ๑.๓…

การให้ความรู้และทักษะด้านประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนิสิต มจร ปีการศึกษา 2561

"การให้ความรู้และทักษะด้านประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนิสิต มจร ปีการศึกษา 2561" เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2562 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมเธียร์เตอร์ โซน D อาคารเรียนรวม มจร กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับคณะทั้ง 4 คณะ…

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นิสิตคฤหัสถ์ 2561

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นิสิตคฤหัสถ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ -> https://bit.ly/2BwHuc8

รองอธิการอนุโมทนาเลือกตั้งนายกนิสิต ชมประชาธิปไตยวิถีพุทธ มีธรรมมาภิบาล ตามพันธกิจ มจร

"รองอธิการอนุโมทนาเลือกตั้งนายกนิสิต ชมประชาธิปไตยวิถีพุทธ มีธรรมมาภิบาล ตามพันธกิจ มจร” วันนี้(30ม.ค.62) เวลา09.00-15.00 น. ที่ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน C มจร พระราชวรมุนี,รศ.ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต…

สภานิสิต มจร (ส่วนกลาง) มีมติเลือก “พระมหามงคล ป.ธ.5” เป็นประธานสภานิสิต ปีการศึกษา 2562

"สภานิสิต มจร (ส่วนกลาง) มีมติเลือก "พระมหามงคล ป.ธ.5" เป็นประธานสภานิสิต ปีการศึกษา 2562 แจ้งพร้อมทำหน้าที่เพื่อมหาวิทยาลัยและนิสิต" เมื่อวันที่ 23 ม.ค.2562 เวลา 13.00 น. กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี รายงานว่า ที่ห้องสันติศึกษา…

ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประชุมเตรียมกีฬานิสิตคฤหัสถ์

"ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประชุมเตรียมกีฬานิสิตคฤหัสถ์" วันนี้ (17ม.ค.62) เวลา 13.00 น. ที่ห้องเธียร์เตอร์ โซน B พระราชวรมุนี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้มอบหมายให้พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต…

ประชุมคกก.ดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ครั้งที่ 1/2562

"ประชุมคกก.ดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ครั้งที่ 1/2562" วันที่(17ม.ค.62) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ…

ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประชุมผู้นำนิสิตหอพักเพื่อรับฟังปัญหา ติดตาม…

"ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประชุมผู้นำนิสิตหอพักเพื่อรับฟังปัญหา ติดตาม และร่วมหาแนวทางในการจัดกิจกรรมและพัฒนาหอพักนิสิตร่วมกัน" วันนี้ (17 ม.ค.62) เวลา 16.00 น. ที่สำนักงานหอพักนิสิตนานาชาติ พระมหาราชัน จิตฺตปาโล…

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และผอ.กองกิจการนิสิต มจร ร่วมประชุมสานพลังสุขภาวะพระสงฆ์…

"รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และผอ.กองกิจการนิสิต มจร ร่วมประชุมสานพลังสุขภาวะพระสงฆ์ กับการสื่อสารสาธารณะ " วันนี้(17ม.ค.62) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 302 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พระเดชพระคุณพระราชวรมุนี…