มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Monthly Archives

พฤษภาคม 2023

“ความเมตตาของพระเทพเวที,รศ.ดร.”

“ความเมตตาของพระเทพเวที,รศ.ดร.” วันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. พระเทพเวที,รศ.ดร. เจ้าคณะภาค ๖ เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร เมตตารับอาราธนามาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายเรื่อง…

เปิดรับสมัครเรียน (สอบสัมภาษณ์) หลักสูตรประกาศนียบัตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ ป.จพ. รุ่นที่ ๒…

เปิดรับสมัครเรียน (สอบสัมภาษณ์) หลักสูตรประกาศนียบัตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ ป.จพ. รุ่นที่ ๒ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สงวนสิทธิ์ในการสมัครเรียน เฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรม Open House Online ในวันอาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม…