มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Monthly Archives

มีนาคม 2016

สัมมนาหัวหน้าหน่วยอบรม โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้อนุมัติให้กองกิจการนิสิต ร่วมกับ ฝ่ายกิจการนิสิต และฝ่ายวิชาการ ของส่วนงานวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ ดำเนินการจัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช…

ยื่นเอกสารเข้าพักและรักษาสถานภาพการเข้าพักช่วงซัมเมอร์ (เฉพาะหลักสูตรภาษาไทย)

ยื่นเอกสารเข้าพักช่วงซัมเมอร์และรักษาสถานภาพการเข้าพักช่วงซัมเมอร์(เฉพาะหลักสูตรภาษาไทย) ให้นิสิตชั้นปีที่ 4…

กำหนดการ การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 61 ภาคกลาง และภาคใต้

กำหนดการ การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 61 ภาคกลาง และภาคใต้ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กำหนดการ การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 61 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กำหนดการ การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 61 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาเขตขอนแก่น

โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย สำหรับนิสิตต่างประเทศ

พระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดงาน โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย สำหรับนิสิตต่างประเทศ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องประชุมเธียเตอร์ โซน A

สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง มองภัยพระพุทธศาสนาผ่านสถานการณ์ความขัดแย้งในปัจจุบัน

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "มองภัยพระพุทธศาสนาผ่านสถานการณ์ความขัดแย้งในปัจจุบัน" วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙