มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Monthly Archives

มิถุนายน 2018

รองอธิการ มจร ชื่นชมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ ภาคกลาง หวังเป็นกำลังสำคัญช่วยขับเคลื่อนงานคณะสงฆ์ ๖…

“รองอธิการ มจร ชื่นชมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ ภาคกลาง หวังเป็นกำลังสำคัญช่วยขับเคลื่อนงานคณะสงฆ์ ๖ ด้าน ช่วยบริการสังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย” เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา…

บทบาทของนิสิตกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่10 มิ.ย.61 เวลา 08.30-11.30น. ณ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดเมตตานิมนต์เป็นวิทยากรบรรยายโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561…