มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Browsing Category

งานการปฏิบัติศาสนกิจนิสิต

“รองอธิการฝ่ายกิจการนิสิต ประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom Video Conference…

วันนี้ (8 มิถุนายน 2563) เวลา 13.00 น. พระเทพเวที,รศ.ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารงานกิจการนิสิต พร้อมมอบนโยบาย ทิศทางและแนวปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิต ของมหาวิทยาลัย…

การประกวดโครงการปฏิบัติศาสนกิจประจำภาค (Best Practice Award 2020)

จากที่กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินงานในโครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 65 และได้จัดกิจกรรม ประกวดหาโครงการต้นแบบของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 65 (Best Practice Award) ประจำแต่ละภาค ทั้ง 4 ภาค อันได้แก่ ภาคเหนือ…

สัมมนานิสิตปฏิบัติ รุ่น 65 ภาคใต้ พบนิสิตพร้อมต่อยอดทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาและช่วยเหลือสังคม

ระหว่างวันที่ 11-12 ก.พ.2563  ที่สวนยินดีทะเล ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายจากพระเทพเวที,รศ.ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร ดำเนินการจัดสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 65 ประจำภาคใต้…

แจ้งกำหนดการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจำภาค 4 ภาค

***ดาวโหลดเอกสาร*** 1 แจ้งนิสิตปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ ๖๕ เข้าร่วมสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจำภาค ๔ ภาค 624KB 2 กำหนดการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ภาคเหนือ 403KB 3 กำหนดการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ…

แจ้งนิสิตปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ 65 “ส่งรายงานปฏิบัติศาสนกิจครั้งที่ ๒”

**ดาวน์โหลด** 1. แจ้งนิสิตส่งรายงานครั้งที่ ๒ 434KB 2. ประกาศการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต ประจำปี ๒๕๖๒ 661KB 3. ปฏิทินกิจกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ-รุ่นที่-๖๕ 75.3KB

“กองกิจการนิสิต มจร ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ…

"กองกิจการนิสิต มจร ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ หวังใช้ปัญญาปฏิบัติและกลไกการดำเนินงานสร้างสังคมสุขภาวะในแนวพุทธธรรม" วันนี้(6-7พ.ย.62)ที่มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา พระเทพเวที,รศ.ดร.(พล อาภากโร ป.ธ.9)…

ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ

* ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อตามประกาศด้านล่างนี้ ดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบ และส่งเอกสารเพิ่มเติม ภายในวันที่ ๑๕ – ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ ในส่วนวิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ ให้ถือตามประกาศนี้ โดยอนุโลม ประกาศ…

แจ้งนิสิตปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ 65 “ส่งรายงานปฏิบัติศาสนกิจครั้งที่ 1”

แจ้งนิสิตปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ 65 "ส่งรายงานปฏิบัติศาสนกิจครั้งที่ 1" เอกสารดาวน์โหลด : 1 บันทึกขอความร่วมมือแจ้งนิสิตส่งรายงานครั้งที่ 1 2 แจ้งให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๕ ส่งรายงานปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ ๑ 3…